ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Báthory Nándor egyéni vállalkozó

szolgáltatásaival kapcsolatban

 

I.          BEVEZETÉS

 

Jelen adatkezelési tájékoztató célja, hogy Báthory Nándor egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozás”) szolgáltatásaival és tevékenységével összefüggésben – az adatkezelésre vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően – ügyfelei részére az ügyfelei személyes adatainak kezeléséről és az ügyfelei adatkezeléssel összefüggő jogairól pontos és átlátható tájékoztatást nyújtson.

 

II.         ADATKEZELŐ ADATAI:

 

Név: Báthory Nándor egyéni vállalkozó

Egyéni vállalkozói igazolványszám: 52277005

Székhely: 3900 Szerencs, Magyar út 36.

Adószám: 68805393-1-25

E-mail: hello@antihack.hu

Telefonszám: +36 (20) 443 9034

Honlap: https://antihack.hu

 

III.       FELHASZNÁLT ÉS HIVATKOZOTT JOGSZABÁLYOK MEGJELÖLÉSE

 

-                az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: „GDPR”)

-                a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)

-                az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”)

-                a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény (a továbbiakban: „Fgytv.”)

 

IV.       AZ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉG BEMUTATÁSA

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

A KEZELT ADATOK KÖRE

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA

KAPCSOLATFELVÉTEL

Amennyiben Ön

telefonon, e-mailben valamilyen kérdéssel fordul hozzánk szolgáltatásainkkal kapcsolatban. A kapcsolatfelvételre személyesen, telefonon, és e-mailben kerülhet sor.

 

Az adatkezelésünk jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet a kapcsolatfelvétellel ad meg a számunkat.

 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjai szerinti adatkezelés)

Az Ön által a kapcsolatfelvétel során megadott adatok, jellemzően vezeték és keresztnév, telefonszám, e-mail cím és az ingatlan paraméterei.

Az Ön személyes adatait a kapcsolatfelvétel lezárultáig de legkésőbb az Ön által kért tájékoztatás megadásáig kezeljük.

Érintettek köre

Az érdeklődők, akik a Vállalkozás részére valamilyen kérdést tesznek fel.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás. szervezetén belül?

A személyes adatokhoz kizárólag a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá.

Adattárolás helye és módja

Az érintett érdeklődő által megadott adatok a Vállalkozás szerverén és e-mail fiókjaiban elektronikus formában kerülnek tárolásra.

A személyes adatok címzettje(i)i

 

A Vállalkozás.

Az Önt megillető jogok

·         hozzájárulás visszavonásának joga;

·         személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

·         helyesbítéshez való jog;

·         törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);

·         az adatkezelés korlátozásához való jog;

·         az adathordozhatóságához való jog;

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Amennyiben Ön szolgáltatásainkat magánszemélyként rendeli meg, mind a szerződéskötés mind szolgáltatásunk teljesítése, érdekében – írásban - rögzítjük személyes adatait.

 

 

Adatkezelésünk Ön és Vállalkozásunk között létrejött szerződés teljesítéséhez, valamint jogszabályi kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges

 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja)

 

·        családi és utónév – az Ön azonosítása, szerződéskötés

·        lakcím – azonosítás és számlázás

·        telefonszám – kapcsolattartás

 

Az Ön és Vállalkozásunk között létrejött szerződés teljesítésével az adatkezelési cél megszűnik. Azonban ahhoz, hogy a későbbiekben igazolni tudjuk, hogy közöttünk a szerződés létrejött és azt megfelelően teljesítettük, ezért a személyes adatokat a Ptk. 6:22. § szerint meghatározott úgynevezett elévülési idő végégi, azaz öt (5) évig megőrizzük.

Érintettek köre

A Vállalkozással szerződést kötő magánszemély partnerek.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás szervezetén belül?

A személyes adatokhoz kizárólag a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá.

Adattárolás helye és módja

A szerződéses állományát a Vállalkozás papír alapon iratszekrényben más iratanyagtól elkülönítetten tárolja.

A személyes adatok címzettje(i)

A Vállalkozás.

 

Az Önt megillető jogok

·         személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

·         helyesbítéshez való jog;

·         az adatkezelés korlátozásához való jog;

·         az adathordozhatóságához való jog;

SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az adatkezelés célja, hogy magánszemély ügyfél esetén a Vállalkozásunk jogszabályoknak megfelelő számla kiállítási és a számviteli bizonylat-megőrzési kötelezettségét teljesítése. Az Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizni. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező.

Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettségünk teljesítése.

 

(GDPR 6 cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelés)

 

 

 

·         családi és utónév (jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése)

·          számlázási cím (jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése)

·         szolgáltatás (jogszabályi kötelezettség a számlán történő feltüntetése)

A számlázással kapcsolatos adatokat a számla kiállításától számított 8 évig kezeljük. A Sztv. 169. § (2) bekezdése alapján a számlát legalább 8 évig kell megőrizni.

Érintettek köre

A Vállalkozással szerződést kötő magánszemély ügyfelek.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás szervezetén belül?

A személyes adatokhoz kizárólag a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá.

A személyes adatok címzettje(i)

·         A Vállalkozás.

·         GLOBALPROFIT Kft. (cégjegyzékszám: 1-09-680973, székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 77. 3. em. 3., telefonszám: (70) 456 1811, e-mail: info@globalprofit.hu) – könyvelési feladatok ellátása.

Az Önt megillető jogok

·         személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

·         helyesbítéshez való jog;

·         az adatkezelés korlátozásához való jog;

KAPCSOLATTARTÓI ADATOK KEZELÉSE

Amennyiben a Vállalkozás más vállalkozásokkal kerül szerződéses jogviszonyba általában a könnyebb és hatékonyabb együttműködés teljesítés érdekében kapcsolattartói adatok kerülnek megadásra a vállalkozások részéről.

Az adatkezelés jogalapját a Vállalkozás jogos érdeke indokolja. A Vállalkozás a jogos érdeke alátámasztására az érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelés).

·  név

·  telefonszám

·  e-mail cím

A kapcsolattartói adatok a szerződés hatálya (tartama) alatt kerülnek kezelésre.

Érintettek köre

A kapcsolattartóként megjelölt személyek.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás szervezetén belül?

A személyes adatokhoz kizárólag a Vállalkozás tulajdonosa fér hozzá.

A személyes adatok címzettje(i)

A Vállalkozás.

Az Önt megillető jogok

·         személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

·         helyesbítéshez való jog;

·         törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);

·         tiltakozáshoz való jog;

·         az adatkezelés korlátozásához való jog;

·         az adathordozhatóságához való jog;

·         panasztételhez való jog;

PANASZÜGYINTÉZÉS

A Vállalkozás adatkezelésének célja az ügyfél panaszok kivizsgálása.

A panaszok (reklamációk) kivizsgálása a Vállalkozás jogszabályi kötelezettsége a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint.

 

(GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti adatkezelés)

·         lakcím

·         születési adatok

·         a szolgáltatás azonosításhoz szükséges adatok

·         panasz részletes leírása

·         panasz előterjesztésének ideje módja

·         a Vállalkozás panasszal kapcsolatos álláspontja

·         kártérítési igény

·         jegyzőkönyv felvételének helye és ideje

A panaszokkal  összefüggő adatkezelés időtartama az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján a panasz felvételétől számított 5 év.

Érintettek köre

A panasszal érintett ügyfelek.

Kik férhetnek hozzá az Ön személyes adataihoz a Vállalkozás szervezetén belül?

·         a Vállalkozás

·         a panaszt kivizsgáló hatóság

Az Önt megillető jogok

·         személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés;

·         helyesbítéshez való jog;

·         törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”);

·         az adatkezelés korlátozásához való jog;

 

V.         ADATFELDOLGOZÁSRA JOGOSULT SZEMÉLYEK

 

A Vállalkozás az adatkezelési műveletek elvégzéséhez adatfeldolgozókat vesz igénybe az adatfeldolgozókkal megkötött írásbeli szerződés alapján. Az adatfeldolgozóknak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit a GDPR, az Infotv., az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok és a Vállalkozás határozza meg. Az adatfeldolgozóink az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak, a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag a Vállalkozás, mint adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, a személyes adatokat a Vállalkozás, mint adatkezelő rendelkezései szerint tárolják és őrzik meg.

 

AZ ADATFELDOLGOZÓ MEGNEVEZÉSE

TEVÉKENYSÉGE

TOVÁBBÍTOTT ADATOK

ADATKEZELÉS

IDŐTARTAMA

GLOBALPROFIT Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-680973

székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 77. 3. em. 3.

telefonszáma: 06-70- 456-1811

e-mail: info@globalprofit.hu

 

A Vállalkozás könyvelését végzi a Vállalkozással megkötött írásbeli szerződés alapján

·        családi és utónév

·        lakcím / számlázási cím

·        szolgáltatás

 

A Vállalkozás és a GLOBALPROFIT Kft között a szerződés meg nem szűnik, de legkésőbb a szerződés teljesítésétől számított 8 év

 

VI.       ADATBIZTONSÁG

 

Tájékoztatjuk, hogy a Vállalkozás technikai és szervezési intézkedéseket hajtott végre abból a célból, hogy az Ön személyes adati megfelelő védelemben részesüljenek a GDPR és az Infotv., valamint az egyes ágazati jogszabályok alapelveinek megfelelően. Az adatok véletlen megsemmisülésének megakadályozása érdekében Vállalkozás, mint adatkezelő is biztonsági mentéseket hajt végre. A Vállalkozás az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen. Vállalkozásunk informatikai rendszerét tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.

 

VII.      AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

1.            HOZZÁJÁRULÁS VISSZAVONÁSÁNAK JOGA

 

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogos érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

 

2.            A HOZZÁFÉRÉSHEZ VALÓ JOG

 

2.1.         Ön elérhetőségeinken keresztül tájékoztatás kérhet a Vállalkozástól az Önt érintő adatkezelésről az alábbiakkal kapcsolatban:

-           mi az Ön adatai kezelésének célja;

-           melyek azok a személyes adatai, amelyek adatkezeléssel érintettek;

-           mennyi ideig kerülnek tárolásra az Ön személyes adatai;

-           kik férhetnek hozzá az Ön által megadott személyes adataihoz;

-           mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatai;

-           az Önt megillető jogokról;

-           a panasz benyújtásának jogáról;

-           milyen forrásból állnak rendelkezésünkre az Ön személyes adatai.

 

3.         A HELYESBÍTÉSHEZ VALÓ JOG

 

3.1.      Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti Vállalkozásunktól, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatát vagy adatait a Vállalkozásunk változtassa meg.

 

3.2.      A Vállalkozás tájékoztatást kérelem beérkezésétől számított legrövidebb időn belül, de legkésőbb 30 (harminc) napon belül teljesíti díjmentesen. A kérelem teljesítéséről tájékoztatjuk.

 

4.         AZ ELFELEDTETÉSHEZ VALÓ JOG, AZAZ A TÖRLÉSHEZ VALÓ JOG

 

4.1.      Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatit indokolatlan késedelem nélkül töröljük az alábbi esetekben:

 

-                az Ön személyes adataira már nincs szükség abból a célból, amelyből a Vállalkozás azokat gyűjtötte és kezelte;

-                az Ön hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén Ön a hozzájárulását visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja

-                Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs további jogszerű ok az adatkezelésre,

-                az Ön személyes adatait a Vállalkozás jogellenesen kezelte;

-                a személyes adatokat jogszabály által előírt kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

 

4.2.      Tájékoztatjuk, hogy az Ön személyes adatait az alábbi esetekben nem áll módunkban törölni:

 

-                ha az Ön adatinak kezelését jogszabály írja elő;

-                amennyiben az Ön személyes adatainak kezelése a Vállalkozás jogi érdekén alapul.

 

5.         AZ ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSÁHOZ VALÓ JOG

 

5.1.      Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy az Ön személyes adatainak kezelését korlátozzuk az alábbi esetekben:

 

-                Ön írásban vagy e-mailben vitatja kezelt személyes adatainak pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás (zárolás) arra az időtartamra vonatkozik, amely időtartam alatt az Ön személyes adatainak pontosságát ellenőrizzük;

-                abban a nem várt esetben, amennyiben jogellenes az Ön személyes adatainak a kezelése, de Ön nem kéri – azaz ellenzi – személyes adatainak törlését, de kéri azok felhasználásának korlátozását addig, amíg az adatkezelés jogszerűsége helyre nem áll;

-                arról tájékoztatjuk Önt, hogy már nincs szüksége a személyes adataira adatkezelési célból, de Ön azok törlése helyett igényli azok zárolását egy későbbi esetleges igényérvényesítéshez;

-                amennyiben Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül az Ön tiltakozásának jogossága, korlátozzuk az adatkezelést;

 

5.2.      Amennyiben az Ön adatainak kezelése a fentiek alapján korlátozás (zárolás) alá esne, a tárolás kivételével továbbra is kezelhetjük azokat, ha

-                Ön az adatkezeléshez hozzájárul, vagy

-                jogi érdek, igényérvényesítés, érdekvédelem céljából vagy

-                más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy

-                közérdekből (pl természeti katasztrófa) kerül sor a további adatkezelésre.

 

6.         AZ ADATHORDOZHATÓSÁGHOZ VALÓ JOG

 

6.1.      Ön elérhetőségeinken keresztül kérheti, hogy az Ön általunk kezelt személyes adatait bocsássuk az Ön rendelkezésére tagolt, mások által is felhasználható, technikai berendezéssel olvasható formában, továbbá jogosult arra is, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait Ön közvetlenül vagy a Vállalkozás útján egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.         A TILTAKOZÁSHOZ VALÓJOG

 

7.1       Ön elérhetőségeinken keresztül tiltakozhat a Vállalkozás jogszerű, Önt érintő adatkezelése ellen ha

 

-                az adatkezelés a Vállalkozás jogos érdeke alapján történik;

-                ha az adatkezelés a Vállalkozás –re vonatkozó jogi kötelezettsége teljesítéséhez szükséges;

-                Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik;

-                megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor.

 

VIII.     AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEI

 

Ha az Ön megítélése szerint az Ön adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, úgy Ön jogosult arra, hogy az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tegyen az alábbi elérhetőségei egyikén: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) (e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) Az érintetti jogok gyakorlásához kapcsolódó panaszok vizsgálatáról az alábbi linken olvashat: https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html

 

IX.        ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MÓDOSÍTÁSA

 

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen Tájékoztatót módosítsuk. A jelen Tájékoztató módosítását követően Önt megfelelő módon értesítjük. Gondoskodunk arról, hogy módosítás esetén a korábbi szövegváltozat is elérhető legyen, és azt kérésére megküldjük Önnek.

 

 

Kelt: ___________________________

Báthory Nándor

egyéni vállalkozó